دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-144