لیست داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

وابستگی سازمانی

پرویز

احمدی

 

دانشگاه زنجان

عباسعلی

احمدی

 

دانشگاه شهرکرد

علیرضا

الفتی

 

دانشگاه یاسوج

مسعود

آرین‌نژاد

 

دانشگاه زنجان

اسفندیار

اسلامی

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

ندا

اسماعیلی

 

دانشگاه اصفهان

علی‌رضا

اشرفی

https://publons.com/researcher/2527771/ali-reza-ashrafi/

دانشگاه کاشان

سعید

اعظم

 

دانشگاه اصفهان

حسین

آقابزرگی

 

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

علیرضا

امینی‌هرندی

 

دانشگاه اصفهان

سیدمحمد

انوریه

 

دانشگاه یزد

جواد

باقریان

 

دانشگاه اصفهان

افشین

بهمرام

 

دانشگاه تبریز

افشین

پرورده

 

دانشگاه اصفهان

محمد‌رضا

پوریای‌ولی

 

دانشگاه اصفهان

مهدی

تاتاری

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

شهروز

جانباز

 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمد

جلوداری ممقانی

 

دانشگاه علامه طباطبایی

مریم

جهانگیری

 

دانشگاه خوارزمی

مهدی

حسنی

https://publons.com/researcher/2988489/mehdi-hassani/

دانشگاه زنجان

نجمه

حسینی‌منجزی

 

دانشگاه اصفهان

مریم

خاتمی بیدگلی

 

دانشگاه اصفهان

مریم

خسروی

 

دانشگاه کرمان

حسن

خسرویان

 

دانشگاه اصفهان

هاجر

رادمنش

 

دانشگاه اصفهان

ابوالفضل

رفیع‌پور

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اکبر

زمانی

 

 

رضا

سبحانی

 

دانشگاه اصفهان

فرخنده‌السادات

سجادی

 

دانشگاه اصفهان

حمیدرضا

سلیمی‌مقدم

https://publons.com/researcher/4740545/hamid-reza-salimi-moghaddam/

دانشگاه اصفهان

سید‌محمود

طاهری

 

دانشگاه تهران

جعفر

طاهری

 

دانشگاه فردوسی مشهد

حسین

عابددوست

 

دانشگاه گیلان

علیرضا

عبدالهی

https://publons.com/researcher/2878054/alireza-abdollahi/

دانشگاه اصقهان

محسن

علمبردار

 

دانشگاه اصفهان

محمدرضا

فرهنگ‌دوست

 

دانشگاه شیراز

رسول

کاظمی

 

دانشگاه کاشان

مجید

گازر

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید

مقصودی

 

دانشگاه زنجان

قاسم

میرحسین‌خانی

 

دانشگاه صنعتی سیرجان

داوود

میرزایی

 

دانشگاه اصفهان

صغری

نوبختیان

https://publons.com/researcher/4928443/soghra-nobakhtian/

دانشگاه اصفهان

هادی

هدایت‌زاده

 

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

امیر‌عباس

ورشوی

 

دانشگاه اصفهان