فرایند پذیرش مقالات

هدف اصلی فرآیند داوری این نشریه ارتقای کیفی مقالاتی است که در نشریه منتشر می‌شود. به‌دین منظور، اهتمام اصلی نشریه انتشار مقالاتی است که از نظر علمی دارای کیفیت بالایی هستند.

 

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات به شرح ذیل است:

 

 1- بررسی اولیه

* کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه، در صورت وجود ایراد در فایل‌ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد.

* در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله مشابهت‌یابی شده و برای تعیین سطح و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، برای سردبیر ارسال می‌شود.

  • در صورتی‌‌که درصد مشابهت مقاله طبق ضوابط نشریه و  نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده مثبت باشد مقاله جهت تعیین داور به دبیرتخصصی مربوطه (با توجه به موضوع مقاله، منتخب از اعضای هیات‌ تحریریه) ارسال می‌شود.
  • در صورتی‌که نظر ایشان منفی باشد، نامه عدم پذیرش مقاله توسط سردبیر به نویسنده ارسال می‌شود.

 2- ارسال به داوری

  • مقاله توسط دبیرتخصصی به داور متخصص در حوزه موضوعی مقاله ارسال می‌شود.

 3- دریافت نتایج داوری

 پس از اعلام نظر داور نتیجه داوری توسط دبیرتخصصی مربوطه به سردبیر ارسال، و مقاله با رعایت شرایط ذیل به نویسنده ارسال می‌شود:

  • در صورتی‌که نتیجه داوری مثبت باشد، امکان ویرایش توسط سردبیر برای نویسنده ایجاد می‌شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد .
  • در صورتی‌که نتیجه داوری منفی باشد، نامه عدم پذیرش توسط سردبیر به نویسنده ارسال می‌شود.

 4- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی

درصورت کامل بودن فایل‌های‌ اصلاح شده توسط نویسنده و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله توسط سردبیر به دبیر تخصصی مربوطه ارسال و توسط ایشان برای یکی از داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می‌شود.

  • در صورتی‌که اصلاحات نویسنده به‌طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت صدور نامه  پذیرش توسط دبیر تخصصی به سردبیر ارجاع داده می‌شود.
  • در صورتی‌که برخی از اصلاحات مورد تایید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می‌شود.  پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجدداً مقاله برای کنترل به داور نهایی ارسال می‌شود. در صورتی‌که اصلاحات نویسنده به‌طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت صدور نامه پذیرش به سردبیر ارجاع داده می‌شود.

5-  قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار

تمامی مقالات پس از پذیرش، در فهرست مقالات آماده انتشار قرار می‌گیرند.

6- انتشار مقاله

تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار، برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند، تا در صورتی‌که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود.

  

نکته: تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می‌شود و تنها مراحل به‌صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پیگیری تمام امور مربوط به‌مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می‌شود.