فرایند پذیرش مقالات

داوری علمی مقالات بخشی ضروری از فرآیند چاپ برای کارهای آکادمیک است و توسط تمام مجلات معتبرعلمی به کار گرفته می شود. این یک فرآیند عینی است که اغلب بازخوردهای مفیدی را در اختیار نویسندگان قرار می دهد و تضمینی برای ارائه کارعلمی ایشان به بهترین وجه ممکن است. هیات تحریریه مجله  فرصت را غنیمت می شمارد و از داوران گذشته، حال و آینده  نشریه، به خاطر اختصاص زمان ارزشمند خود و سهم حیاتی ایشان درموفقیت مجله سپاسگزاری می کند.

غربالگری اولیه: هر مقاله توسط یکی از اعضای هیات تحریریه بررسی می شود که در صورت عبور مقاله از ارزیابی اولیه ممکن است چند داور را برای بررسی آن پیشنهاد کند. نویسندگان مقالات رد شده در این مرحله، ظرف حدود دو هفته پس از ارسال مطلع خواهند شد.

فرآیند داوری: عضو هیات تحریریه می تواند با  استفاده از گزارشات حداکثر سه داور که  از طریق مشورت با اعضای مناسب هیات تحریریه از میان متخصصین در زمینه مقاله انتخاب شده اند، این فرآیند داوری را دنبال کند. از داوران خواسته می شود که در مورد اصالت و درستی علمی مقاله اظهار نظر کنند و به انحرافات از دستورالعمل های اخلاقی مربوط، عدم ارجاع به منابع موجود و از این قبیل موارد توجه کنند. یک داور ممکن است پذیرش مقاله را توصیه کند، شاید به همراه انجام اصلاحات جزئی؛ پذیرش مشروط به تکمیل موفقیت آمیز تجدید نظر گسترده تر؛ ارزیابی مجدد پس از تجدید نظر عمده که ممکن است به همراه بسط مفصلی از مقاله ارسالی اولیه باشد؛ یا رد کردن. میزان زمان لازم برای فرآیند داوری وابسته به عواملی مانند در دسترس بودن داوران مناسب، تعداد و ماهیت اصلاحات درخواستی داوران و ازاین قبیل موارد متفاوت خواهد بود، اما عضو هیات تحریریه از هر گونه تلاشی برای تکمیل سریع تر این فرآیند فروگذار نمی کند.

محرمانه گی: فرآیند بررسی با محرمانه گی سختگیرانه ای انجام می شود و هویت یک داور در هیچ نقطه ای از فرآیند داوری برای نویسندگان فاش نمی شود. (یک سو ناشناس)

تصمیم نهایی: در انتهای تکمیل فرآیند داوری، عضو هیات تحریریه تصمیم نهایی را برای پذیرش یا رد مقاله می گیرد. این تصمیم به همراه  گزارشات داوران به نویسنده مسئول مقاله ارسال می شود.