مدیر مسئول


علیرضا عبدالهی استاد دانشگاه اصفهان

نظریه گروه ها، ترکیبیات جبری

سردبیر


محمد رضا پوریای ولی استاد، دانشگاه اصفهان

آنالیز روی خمینه ها

ویراستار ارشد


علیرضا امینی هرندی استاد، دانشگاه اصفهان

ریاضی محض

اعضای هیات تحریریه


مسعود آرین ن‍ژاد استاد، دانشگاه زنجان

جبر ناجابه جایی، ترکیبیات

اعضای هیات تحریریه


جواد اسدالهی استاد، دانشگاه اصفهان

جبرجابجایی، کوهمولوژی و همولوژی

اعضای هیات تحریریه


مجید اسدی استاد، دانشگاه اصفهان

نظریه توزیع، متغیرهای تصادفی مرتب، نظریه اطلاع، نظریه اطمینان پذیری

اعضای هیات تحریریه


سعید اعظم استاد، دانشگاه اصفهان

جبر های لی

اعضای هیات تحریریه


علی‌رضا اشرفی استاد، دانشگاه کاشان

نظریه گروه ها

اعضای هیات تحریریه


علیرضا امینی هرندی استاد، دانشگاه اصفهان

ریاضی محض

اعضای هیات تحریریه


علی ایرانمنش استاد، دانشگاه تربیت مدرس

نظریه گروه ها، محاسبات نانو

اعضای هیات تحریریه


افشین پرورده دانشیار، دانشگاه اصفهان

احتمال و فرآیندهای تصادفی

اعضای هیات تحریریه


حمید پزشک استاد، دانشگاه تهران

آمار بیزی، فرآیندهای تصادفی و کاربرد آنها

اعضای هیات تحریریه


مسعود پورمهدیان دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطق ریاضی

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا درفشه استاد، دانشگاه تهران

نظریه گروه ها

اعضای هیات تحریریه


رسول رکنی زاده استاد، دانشگاه اصفهان

فیزیک نظری

اعضای هیات تحریریه


بیژن دواز استاد، دانشگاه یزد

نظریه فوق ساختار های جبری و جبر های منطقی

اعضای هیات تحریریه


محمد شهریاری استاد، دانشگاه تبریز

ریاضی محض

اعضای هیات تحریریه


محمد صال مصلحیان استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، جبرخطی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا عبدالهی استاد، دانشگاه اصفهان

نظریه گروه ها، ترکیبیات جبری

اعضای هیات تحریریه


مجید فخار استاد، دانشگاه اصفهان

آنالیز تابعی غیر خطی

اعضای هیات تحریریه


امید علی کرم زاده استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

حلقه های ناجابه جایی

اعضای هیات تحریریه


سعید مقصودی استاد، دانشگاه زنجان

ریاضی- آنالیز هارمونیک

اعضای هیات تحریریه


حمید موسوی استاد، دانشگاه تبریز

گروه های متناهی

اعضای هیات تحریریه


مجید میرزاوزیری استاد، دانشگاه مشهد

آنالیز تابعی

اعضای هیات تحریریه


صغری نوبختیان استاد، دانشگاه اصفهان

کنترل بهینه و بهینه سازی

کارشناس نشریه


رابعه السادات موسوی فرد دانشگاه اصفهان

  • rb.mousaviyahoo.com
  • 03137934125