اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا عبدالهی

نظریه گروه ها، ترکیبیات جبری استاد دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~a.abdollahi/
a.abdollahimath.ui.ac.ir
031-37934125

سردبیر

محمد رضا پوریای ولی

آنالیز روی خمینه ها استاد، دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~pourya/
pouryasci.ui.ac.ir

ویراستار ارشد

علیرضا امینی هرندی

ریاضی محض استاد، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~a.amini/
a.aminisci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مسعود آرین ن‍ژاد

جبر ناجابه جایی، ترکیبیات استاد، دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/modules.php?name=teachers&func=viewteacher&tid=283
arianznu.ac.ir
5152529

جواد اسدالهی

جبرجابجایی، کوهمولوژی و همولوژی استاد، دانشگاه اصفهان

www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP9900182
asadollahiipm.ir

مجید اسدی

نظریه توزیع، متغیرهای تصادفی مرتب، نظریه اطلاع، نظریه اطمینان پذیری استاد، دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~m.asadi/
m.asadisci.ui.ac.ir
+98-311-7934595

سعید اعظم

جبر های لی استاد، دانشگاه اصفهان

www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP9900204
saeidazamyahoo.com

علی‌رضا اشرفی

نظریه گروه ها استاد، دانشگاه کاشان

www.kashanu.ac.ir/~ashrafi/
ashrafikashanu.ac.ir
0000-0002-2858-0663

h-index: 42  

علیرضا امینی هرندی

ریاضی محض استاد، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~a.amini/
a.aminisci.ui.ac.ir
0000-0002-3031-7020

h-index: 18  

علی ایرانمنش

نظریه گروه ها، محاسبات نانو استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en/Schools/math/Academic_Staff/~iranmanesh
iranmanamodares.ac.ir
021-82883493

افشین پرورده

احتمال و فرآیندهای تصادفی دانشیار، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~a.parvardeh/
a.parvardehsci.ui.ac.ir

حمید پزشک

آمار بیزی، فرآیندهای تصادفی و کاربرد آنها استاد، دانشگاه تهران

www.fos.ut.ac.ir/Default.aspx?alias=www.fos.ut.ac.ir/hpezeshk
pezeshkkhayam.ut.ac.ir
021-66412178

مسعود پورمهدیان

منطق ریاضی دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

math.aut.ac.ir/autcms/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=mpourmahd&depurl=mathematics-computer-science&lang=fa&cid=646
mpourmahdaut.ac.ir

محمد رضا درفشه

نظریه گروه ها استاد، دانشگاه تهران

www.fos.ut.ac.ir/Home/tabid/1067/Default.aspx
darafshehut.ac.ir
021-66412178

رسول رکنی زاده

فیزیک نظری استاد، دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~rokni/
roknisci.ui.ac.ir

بیژن دواز

نظریه فوق ساختار های جبری و جبر های منطقی استاد، دانشگاه یزد

math.yazd.ac.ir/davvaz/index.html
davvazyazd.ac.ir

محمد شهریاری

ریاضی محض استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?shahryari
mshahryaritabrizu.ac.ir

محمد صال مصلحیان

آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، جبرخطی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

profsite.um.ac.ir/~moslehian/
moslehianum.ac.ir
0511-8828606

علیرضا عبدالهی

نظریه گروه ها، ترکیبیات جبری استاد، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~a.abdollahi/
a.abdollahimath.ui.ac.ir
0311-7934521

مجید فخار

آنالیز تابعی غیر خطی استاد، دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~fakhar/
fakharsci.ui.ac.ir

امید علی کرم زاده

حلقه های ناجابه جایی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP9800010
karamzadehipm.ir

سعید مقصودی

ریاضی- آنالیز هارمونیک استاد، دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/maghsoudi-saeid
s_maghsodiznu.ac.ir

حمید موسوی

گروه های متناهی استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?h.mousavi
hmousavitabrizu.ac.ir

مجید میرزاوزیری

آنالیز تابعی استاد، دانشگاه مشهد

mirzavaziri.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
mirzavazirium.ac.ir
0000-0002-3482-5524

صغری نوبختیان

کنترل بهینه و بهینه سازی استاد، دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~nobakht/
nobakhtmath.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

رابعه السادات موسوی فرد

دانشگاه اصفهان

rb.mousaviyahoo.com
03137934125