اهداف و چشم انداز

نشریه ریاضی و جامعه، مجله‌ای علمی در زمینه علوم ریاضی، با گستره انتشار در ایران است. دامنه مخاطبین مقالات منتشر شده در آن، می‌تواند کلیه افراد جامعه را در بربگیرد، تا یکی از اهداف اصلی مجله که عمومی‌سازی ریاضی است، محقق گردد و برای تحقق هدف آشنایی با مفاهیم و کاربردهای جدید ریاضی، نیز شاید محدوده مخاطبین تحدید شده و فرد خواننده می بایست حداقل دارای مدرک کارشناسی باشد.

 

زمینه‌ها و محورهای مربوط مجله شامل موارد ذیل خواهد بود:

  • تاریخ ریاضیات- کلیات، ریاضی و آموزش
  • تاریخ ریاضیات و آموزش ریاضی
  • آموزش ریاضیات- ریاضی و جامعه
  • آموزش ریاضیات- عمومی‌سازی ریاضی
  • فلسفه ریاضی
  • تاریخ و فلسفه علم