فرمت چکیده مبسوط

نویسندگان محترم، خواهشمند است از فایل ضمیمه جهت ارسال چکیده مبسوط استفاده نمایند.