آیین‌نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(طبق آیین نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1398/02/09 تمامی نشریات دارای اعتبار علمی هستند