لیست داوران سال 1398

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

صغری

نوبختیان

استاد/ دانشگاه اصفهان

علی رضا

نصر اصفهانی

استادیار/

محمد رضا

پوریای ولی

استاد/ دانشگاه اصفهان

ایرج

کاظمی

دانشگاه اصفهان

علیرضا

امینی هرندی

دانشگاه اصفهان

داوود

میرزایی

دانشگاه اصفهان

مهرداد

نامداری

استادیار/ دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد

شهریاری

استاد/ دانشگاه تبریز

مژگان

امامی

دانشیار/

شهروز

جانباز

محقق و مدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

منوچهر

ذاکر

استاد/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

حسن

حقیقی

دانشیار/ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

کریم

احمدی

بخش ریاضی دانشگاه آزاد واحد تبریز

سعید

مقصودی

دانشیار/ گروه ریاضی دانشگاه زنجان

ندا

اسماعیلی

دانشگاه اصفهان

محمد

صال مصلحیان

استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

سید محمود

طاهری

استاد/ دانشگاه تهران

محمد رضا

درفشه

استاد/ دانشگاه تهران

سید مهدی

کرباسی

استاد/ دانشگاه یزد

سعید

صالحی پورمهر

دانشیار/ دانشگاه تبریز

سید منصور

واعظ پور

استاد/ گروه ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر