لیست داوران سال 1397

نام

نام خانوادگی

سمت/ سازمان

محمود

بت شکن

استادیار/ دانشگاه اصفهان

مریم

نمازی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

سید مجید

جعفریان امیری

دانشیار/ دانشگاه زنجان

محمد علی

اسمخانی

دانشگاه زنجان

فهیمه

رمضانی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

مرتضی

امینی

استادیار/ دانشگاه تهران

احسان

ممتحن

دانشیار/ دانشگاه یاسوج

بهرام

صادقپور گیلده

دانشگاه فردوسی مشهد

داوود

میرزایی

دانشگاه اصفهان

محمد

شهریاری

استاد/ دانشگاه تبریز

علیرضا

امینی هرندی

دانشگاه اصفهان

محمد رضا

پوریای ولی

استاد/ دانشگاه اصفهان

ابراهیم

قشقایی

دانشگاه شهید چمران اهواز

حمید

حاجی شریفی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

محمد

صال مصلحیان

دانشگاه فردوسی مشهد

ارشام

برومند سعید

دانشیار/ دانشگاه شهید باهنر کرمان

اسفندیار

اسلامی

استاد/ دانشگاه شهید باهنر

محمد رضا

کوشش

دانشگاه صنعتی اصفهان

حسن

حقیقی

دانشیار/ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی