درباره نشریه

* نشریه ریاضی و جامعه، محلی برای انتشار مقالاتی در تمامی حوزه‌های علوم ریاضی است که هدف اصلی آنها  عمومی‌سازی ریاضی، آشنایی با تاریخ ریاضی ایران و جهان، آشنایی و بسط گسترش آگاهی جامعه از کاربردهای ریاضی می‌باشد.  تمامی مقالات پس از داوری دقیق و تایید عضو هیات تحریریه مرتبط چاپ می‌شوند.  

* تمامی مقالات ارسالی به این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یابی ResearchLink بررسی خواهند شد.

* این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می‌کند.  

* سیاست دسترسی آزاد:  همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد هستند.  Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

 CC License: CC BY*


  • عنوان نشریه              ریاضی و جامعه
  • اعتبار نشریه              علمی
  • ناشر                         دانشگاه اصفهان
  • توالی انتشار               فصلنامه
  • زبان نشریه                 فارسی، چکیده انگلیسی
  • نوع داوری                یک‌سو ناشناس
  • نوع انتشار                   الکترونیکی
  • نوع دسترسی              رایگان (تمام متن)
  •  سال شروع انتشار        1395
  • هزینه بررسی و انتشار    ندارد

 خط مشی سرقت ادبی: نویسنده (نویسندگان) باید از سرقت ادبی از هر نوع خودداری کنند و در صورت اصالت متن، از اصل مالکیت معنوی و مالکیت مشترک داده ها تبعیت کنند. مشاهدات جدید با نشان دادن امکان تکرارپذیری آزمایش ها به عنوان سرقت ادبی تفسیر نمی شود، مشروط بر اینکه داده هایی که باید تأیید شوند به صراحت نقل شده باشند. 

نشریه ریاضی و جامعه هر مورد سرقت ادبی را بر اساس معیارهای خود قضاوت می کند. اگر سرقت ادبی توسط ویراستاران، داوران یا هیات تحریریه در هر مرحله از انتشار، قبل یا بعد از پذیرش، در حین ویرایش یا در مرحله اثبات صفحه شناسایی شود، به نویسنده یا نویسنده‌ها هشدار داده شده  و از او خواسته می شود تا متن را بازنویسی کند و به منابع اصلی استناد دقیق بدهد. اگر سرقت ادبی گسترده باشد، ممکن است مقاله رد شود.

در صورت تشخیص سرقت علمی گسترده پس از انتشار مقاله، مقاله از آرشیو حذف می‌شود، این سرقت ادبی در سایت نشریه اعلام می‌شود و نام (نویسنده یا نویسندگان) در لیست سیاه قرار می‌گیرد.