نشریه ریاضی و جامعه، محلی برای انتشار مقالاتی در تمامی حوزه های علوم ریاضی  که هدف اصلی آنها  عمومی سازی ریاضی، آشنایی با تاریخ ریاضی ایران و جهان، آشنایی و بسط گسترش آگاهی جامعه از کاربرد های ریاضی است.  تمامی مقالات پس از داوری دقیق و تایید عضو هیات تحریریه مرتبط چاپ می شوند. 

 فصلنامه ریاضی و جامعه برای خوانندگان و نویسندگان دارای دستیابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد و بدون هزینه است.

مجوز علمی-ترویجی نشریه ریاضی و جامعه از شماره بهار 95 تا بهار 97 طی نامه به شماره 71139 / 18 / 3 / مورخ 1395/4/8  توسط وزارت عتف صادر شد.