درباره نشریه

نشریه ریاضی و جامعه، محلی برای انتشار مقالاتی در تمامی حوزه های علوم ریاضی  که هدف اصلی آنها  عمومی سازی ریاضی، آشنایی با تاریخ ریاضی ایران و جهان، آشنایی و بسط گسترش آگاهی جامعه از کاربرد های ریاضی است.  تمامی مقالات پس از داوری دقیق و تایید عضو هیات تحریریه مرتبط چاپ می شوند.