لیست داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

شاهرخ اسمعیلی دانشیار/ دانشگاه کردستان  
علی رضا اشرفی استاد/ دانشگاه کاشان https://publons.com/researcher/2527771/ali-reza-ashrafi/
علیرضا امینی‌هرندی دانشگاه اصفهان  
محمد علی ایرانمنش دانشیار/ دانشگاه یزد  
علی آبکار استاد/ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی https://publons.com/researcher/4534758/ali-abkar/
مسعود آرین نژاد استاد/ دانشگاه زنجان  
محمد بهرامی    
مرتضی بیات استادیار/ دانشگاه تربیت مدرس  
افشین پرورده دانشیار  
محمد رضا پوریای ولی استاد/ دانشگاه اصفهان  
نرگس تولایی    
محمد جلوداری ممقانی استاد/ دانشگاه علامه طباطبا یی  
مهدی حسنی دانشیار/ دانشگاه زنجان https://publons.com/researcher/2988489/mehdi-hassani/
نجمه حسینی منجزی سایر/ دانشگاه اصفهان  
رضا حیدری استادیار/ دانشگاه فرهنگیان قم https://publons.com/researcher/4195004/reza-heydari/
مریم خاتمی بیدگلی استادیار/ دانشگاه اصفهان  
حسن خسرویان استادیار/ دانشگاه اصفهان  
ابوالفضل رفیع پور دانشیار/ دانشگاه شهید باهنر کرمان  
ساناز ریواز استادیار/ دانشگاه صنعتی بابل  
فرخنده السادات سجادی استادیار/ دانشگاه اصفهان  
حمیدرضا سلیمی مقدم دانشیار/ دانشگاه اصفهان https://publons.com/researcher/4740545/hamid-reza-salimi-moghaddam/
محمد صال مصلحیان استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/2816981/mohammad-sal-moslehian/
سید محمود طاهری استاد/ دانشگاه تهران  
علیرضا عبدالهی استاد/ دانشگاه اصفهان https://publons.com/researcher/2878054/alireza-abdollahi/
محسن علمبردار استادیار/ دانشگاه اصفهان  
محمدرضا فدائی دانشیار  
سید محسن قریشی شهرکی استادیار/ دانشگاه شهید چمران اهواز  
مجید گازر دانشیار  
علی محمدیان مصمم استادیار/ دانشگاه زنجان  
سعید مقصودی استاد/ دانشگاه زنجان  
محمدجواد مهدی پور دانشیار/ دانشگاه صنعتی شیراز  
فریا نصیری مفخم استادیار/ دانشگاه اصفهان  
محمد نکوفر استادیار  
صغری نوبختیان استاد/ دانشگاه اصفهان https://publons.com/researcher/4928443/soghra-nobakhtian/
امیر هاشمی دانشیار/ دانشگاه اصفهان