نشریه ریاضی و جامعه، بر آن است تا به انتشار مقالاتی در حوزه علوم ریاضی، که اهداف اصلی آنها عمومی سازی ریاضی، آشنایی با تاریخ و فلسفه‌ی ریاضی ایران و جهان، آشنایی جامعه و گسترش آگاهی آن در خصوص کاربردهای ریاضی بپردازد. این نشریه مشتمل بر حوزه‌هایی از علوم ریاضی و رشته‌های مرتبط با آن (مانند تاریخ علم و فلسفه‌ی علم) است و در سطح ایران منتشر می‌شود. دامنه‌ی مخاطبین مقالات، کلیه‌ی افراد جامعه را در بر می‌گیرد تا یکی از اهداف اصلی این نشریه؛ یعنی عمومی سازی ریاضی، محقق گردد. از این پس نشریه پذیرای مقالات علمی مرتبط (پژوهشی، ترویجی، مروری، کوتاه، کاربردی، ترجمه‌ای و نقطه‌نظر) خواهد بود.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، شهریور 1402 

مقاله پژوهشی

تحلیل جامع‌شناختی تعاملات اجتماعی از منظر نظریه بازی

صفحه 67-96

10.22108/msci.2023.136503.1557

سید مهدی کاظمی تربقان؛ امیر سهامی؛ شقایق اماندار؛ کیمیا ابراهیمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها