نشریه ریاضی و جامعه، بر آن است تا به انتشار مقالاتی در حوزه علوم ریاضی، که اهداف اصلی آنها عمومی سازی ریاضی، آشنایی با تاریخ و فلسفه‌ی ریاضی ایران و جهان، آشنایی جامعه و گسترش آگاهی آن در خصوص کاربردهای ریاضی بپردازد. این نشریه مشتمل بر حوزه‌هایی از علوم ریاضی و رشته‌های مرتبط با آن (مانند تاریخ علم و فلسفه‌ی علم) است و در سطح ایران منتشر می‌شود. دامنه‌ی مخاطبین مقالات، کلیه‌ی افراد جامعه را در بر می‌گیرد تا یکی از اهداف اصلی این نشریه؛ یعنی عمومی سازی ریاضی، محقق گردد. از این پس نشریه پذیرای مقالات علمی مرتبط (پژوهشی، ترویجی، مروری، کوتاه، کاربردی، ترجمه‌ای و نقطه‌نظر) خواهد بود.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 


 

شماره جاری: دوره 7، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-89 

مقاله پژوهشی

مدل و عدد سنگ‌ریزه گراف

صفحه 11-32

10.22108/msci.2023.133617.1509

فاطمه آقایی؛ سعید علیخانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها