دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-119 

مقاله پژوهشی

تحلیل جامع‌شناختی تعاملات اجتماعی از منظر نظریه بازی

صفحه 63-91

10.22108/msci.2023.136503.1557

سید مهدی کاظمی تربقان؛ امیر سهامی؛ شقایق اماندار؛ کیمیا ابراهیمی


تفکر شهودی در آموزش ریاضی

صفحه 109-119

10.22108/msci.2023.135589.1540

محمدتقی حیدری؛ ابوالفضل ابراهیمی؛ سید نعمت الله خادمی