دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-108 

مقاله پژوهشی

اثربخشی کاربرد نقشه مفهومی بر شناسایی بدفهمی های دانشجویان از سواد نموداری

صفحه 73-95

10.22108/msci.2023.136022.1546

نفیسه آزادی؛ ابراهیم ریحانی؛ احسان بهرامی سامانی؛ آناهیتا کمیجانی