دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1399 

مقاله ترویجی

مسئله ازدواج پایدار

صفحه 1-12

10.22108/msci.2021.127930.1420

جواد طیبی؛ مرضیه فلاحت؛ ابوالفضل عبدالله زاده


مقاله نقطه‌نظر

‎آموزش مدرسه‌ای‎»‎مسئله این است»‎

صفحه 43-52

10.22108/msci.2021.130621.1470

قدیر صادقی؛ محمد صال مصلحیان؛ ابولفضل صنمی؛ علی مرصعی؛ مجید میرزا وزیری؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهدی وثوق