دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آذر 1399 

مقاله پژوهشی

کران برای نرخ رشد اتصال‌ها

صفحه 1-13

10.22108/msci.2021.127724.1418

رسول آهنگری ملکی؛ تیرداد شریف


مقاله ترویجی

تحلیل، تعمیم و کاربردی از حدس کولاتس

صفحه 23-37

10.22108/msci.2021.123903.1370

عاطفه حسن زاده؛ محسن فتحی آقبلاغ مصطفی خان