نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

10.22108/msci.2021.127986.1421

چکیده

در این مقاله شرط لازم و کافی برای جواب های یک مسئله بهینه سازی روی زیر مجموعه های محدب خمینه های هادامار که در آن تابع هدف محدب نما می باشد در صورت وجود یک جواب مشخص ارائه می گردد. همچنین ثابت می شود طول گرادیان تابع هدف در هر نقطه مینیمم کننده مضرب مثبتی از طول آن در یک نقطه مینیمم معین است. مثال های مورد نیاز در هر مورد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات