نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

10.22108/msci.2021.123903.1370

چکیده

در این مقاله به بررسی و تحلیل حدس کولاتس می‌پردازیم. در واقع، به روش عددی و آنالیز گام‌به‌گام اعداد سعی می‌کنیم منشاء این حدس را که درباره خاصیتی جالب بین اعداد اول است بیابیم. همچنین با یافتن روابط دیگری میان اعداد اول حدس کولاتس را تعمیم می‌دهیم و الگوریتمی جامع برای آن ارائه می‌کنیم. در پایان، از این حدس برای شناسایی و یافتن اعداد اول دوقلوی بزرگ استفاده می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات