نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسنده

اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر

10.22108/msci.2021.128678.1432

چکیده

$\text{DTReD}$‎ یک سیستم خبره است که بیماری‌های چشمِ قرمز را تشخیص داده و درمان مناسب را تجویز می‌کند. این سیستم مبتنی بر قاعده است و با استفاده از دانش تخصصی چشم پزشکی پیاده‌سازی شده است. $\text{DTReD}$‎‎ براساس پاسخ سؤالات مربوط به علائم قرمزی چشم کار می‌کند. اطلاعاتی که این سیستم در نظر می‌گیرد شامل هر علامتی است که پزشک عمومی مشاهده و یا پاسخ‌هایی که بیمار بیان می‌کند. سپس $\text{DTReD}$‎‎ با استفاده از مطالب علمی شناخته‌شده و قواعد موجود برای تشخیص یک بیماری خاص به روش زنجیره‌ای رو به جلو استدلال می‌کند. در نتیجه، می‌تواند یک درمان مناسب را تجویز نماید. $\text{DTReD}$‎‎ همچنین این سیستم می‌تواند اطلاعات مفصلی را در مورد مشخصات بیماری‌های مختلف چشمِ قرمز به کاربری که مربی یا غیرمتخصص است ارائه دهد. چنین سیستم الکترونیکی خبره‌ای در مناطق روستایی که پزشکان خبره از نظر جغرافیایی کمتر در دسترس هستند یا شرایطی که بیمار امکان مراجعه به پزشک متخصص را ندارد مفید است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات