نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی محض‏، دانشکده ریاضی‏، دانشگاه اصفهان‏، اصفهان

10.22108/msci.2021.128837.1435

چکیده

‎در این مقاله فضاهای فینسلری مجهز به ‎$(\alpha,\beta)$-‎متریکِ ‎$F=\alpha+\beta-\beta^2/\alpha$‎ را مطالعه می‌کنیم. پس از بررسی ارتباط بین ‎$s$-‎ساختار متریک ریمانی زمینه و ‎$s$-‎ساختار متریک فینسلری مورد بحث، نشان می‌دهیم هر فضای متقارن تعمیم‌یافته مجهز به چنین متریکی خمینه‌ای ریمانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات