دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1398 

مقاله پژوهشی

در مورد اثبات‌های گنگ بودن $\sqrt{2}$

صفحه 25-45

10.22108/msci.2019.119712.1345

سید محمد امین خاتمی؛ قاسم خاکشور


مقاله پژوهشی

رتبه بندی تیم های ورزشی

صفحه 67-81

10.22108/msci.2020.118609.1334

عفت گلپررابوکی؛ طاهره ندایی