دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-67 

مقاله ترجمه ای

مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا

صفحه 1-6

10.22108/msci.2019.112535.1290

رمضان ضرغامی فارفار؛ احسان حیدری فارفار


مقاله ترجمه ای

کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال

صفحه 29-36

10.22108/msci.2019.118249.1331

حجت الله سعیدی؛ زهره سعیدی


نظریه گراف و زمانبندی ورزشی

صفحه 37-47

10.22108/msci.2019.102821.1233

شهرام نصیری؛ مهدی دهقانیان؛ محمد جواد نصیری؛ افسانه نورمندی پور


مقاله پژوهشی

انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون

صفحه 49-67

10.22108/msci.2019.118340.1332

مرتضی امینی؛ ساجده جوادی؛ مجید سلیمانی دامنه