دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-89 

مقاله پژوهشی

مدل و عدد سنگ‌ریزه گراف

صفحه 11-32

10.22108/msci.2023.133617.1509

فاطمه آقایی؛ سعید علیخانی