دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-68 

مقاله ترجمه ای

روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14

صفحه 69-76

10.22108/msci.2017.15298

علی اکبر محمدی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی


مقاله پژوهشی

در مورد حدس روتا

صفحه 77-91

10.22108/msci.2017.20430

سعید علیخانی؛ علی نوروزی