عملگرهای زیرفضا-آشوبناک و جمع مستقیم آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، خیابان تربیت معلم، تهران، ایران

2 گروه ریاضی، دانشگاه مراغه، بلوار دانشگاه، مراغه، ایران

چکیده

در این مقاله، چند شرط کافی برای زیرفضا-آشوبناک بودن یک عملگر بیان می‌کنیم. ویژگی‌های جمع مستقیم عملگرها از مباحث جالب توجه در نظریه عملگرها است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که جمع مستقیم دو عملگر زیرفضا-آشوبناک، حداقل نسبت به دو زیر فضا، زیرفضا-آشوبناک است و این موضوع برای عملگرهای زیرفضا-ترایا و زیرفضا-ابردوری نیز درست است. همچنین به کمک قضیه‌های بیان شده، مثال‌های جالبی از این عملگرها می‌سازیم. به علاوه، ثابت می‌کنیم که اگر جمع مستقیم دو عملگر، زیر فضا-آشوبناک یا زیرفضا-ترایا باشد، هر کدام از آن دو عملگر به ترتیب زیرفضا-آشوبناک یا زیرفضا-ترایا هستند و این نتیجه را به جمع مستقیم تعداد متناهی از این عملگرها نیز تعمیم می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] N. Bamerni and A. Kilicman, On the direct sum of two bounded linear operators and subspace-hypercyclicity, General Letters in
Mathematics, 8 (2020) 1–7.
[2] N. Bamerni, V. Kadets and A. Kilicman, Hypercyclic operators are subspace hypercyclic, J. Math. Anal. Appl., 435 (2016) 1812–1815.
[3] F. Bayart and E. Matheron, Dynamics of linear operators, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
[4] K. G. Grosse-Erdmann and A. Peris Manguillot, Linear Chaos, Springer-Verlag London Ltd., London, 2011.
[5] D. A. Herrero, Hypercyclic operators and chaos, J. Oper. Theory, 28 (1992) 93–103.
[6] R. R. Jimenez-Munguila, R. A. Martinez-Avendano and A. Peris, Some questions about subspace-hypercyclic operators, J. Math. Anal.
Appl., 408 (2013) 209–212.
[7] C. M. Le, On subspace-hypercyclic operators, Proc. Am. Math. Soc., 139 (2011) 2847–2852.
[8] B. F. Madore and R. A. Martinez-Avendano, Subspace hypercyclicity, J. Math. Anal. Appl., 373 (2011) 502–511.
[9] R. A. Martinez-Avendano and O. Zatarain-Vera, Subspace-hypercyclicity for Toeplitz operators, J. Math. Anal. Appl., 422 (2015)
772–775.
[10] M. Moosapoor, On multi subspace-hypercyclic operators,Commun. Korean Math. Soc., 35 (2020) 1185–1192.
[11] S. Talebi and M. Moosapoor, Subspace-chaotic and subspace-weakly mixing operators, Int. J. Pure Appl. Math., 78 (2012) 879–885.
[12] L. Zhang and Z. H. Zhou, Notes about subspace-supercyclic operators, Ann. Funct. Anal., 6 (2015) 60–68.