نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

2 کروه زیست شناسی،، دانشکده علوم، دانشگاه پیام‌نور، ایران ،تهران

10.22108/msci.2022.132547.1494

چکیده

چکیده: در این مقاله سعی بر یاد آوری این نکته داریم که هیچ دانشی بدون ریاضیات امکان پذیر نیست. ریاضیات علم نظر و پایه تفکر آدمی است و موضوع آن، یافتن، توصیف و درک نظمی است که در وضعیت های ظاهراٌ پیچیده و بی نظم نهفته است. نظریه‌های انتزاعی ریاضی بستگی مستقیمی با طبیعت دارند و می توانند برای تفسیر آن به کار روند.

در این خصوص نور برت‌وینر جمله زیبایی دارد: "به نظر می رسد که می توان از بام تا شام به تماشای ناز و کرشمه های عجیب و غریب آب نشست ولی آنچه در میان این همه زیبایی مرا به طرف خود می کشید، ریاضیات و فیزیک بود و آن قانون مندی های ریاضی، که همه این توده بی نظم و نا آرام آب را هدایت می کند".

در این مقاله با مروری برهندسه فرکتال، دنباله فیبوناچی، تقارن و کاربرد آنها در علوم زیستی نظمی را توصیف می کنیم که در وضعیت های ظاهراٌ پیچیده بیولوژی نهفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات