نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/دانشگاه مراغه

10.22108/msci.2022.131663.1483

چکیده

در این مقاله مفهوم صدف‌واری را به عنوان یکی از مفاهیم مرسوم در نظریه توپولوژی ترکیبیاتی تعمیم می‌دهیم. در این راستا مجتمع‌های چندگانه k‎-تجزیه‌پذیر را معرفی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که صدف‌واری در حالت خاصی با k‎-تجزیه‌پذیری معادل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات