نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه مهندسی نرم‌افزار، دانشکدهٔ مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22108/msci.2021.128339.1427

چکیده

بیش از نیم‌قرن است که ریاضیدانان فاصلهٔ همکاری خود با پاول اردوش، ریاضیدان مجارستانی، در نوشتن مقالات علمی مشترک را عدد اردوش می‌نامند. عدد اردوش مثالی از فاصلهٔ گره‌ها در شبکهٔ تألیف‌های مشترک ریاضیدانان است؛ یکی از شبکه‌هایی که در مطالعات علم‌سنجی برای بررسی همکاری‌های علمی میان پژوهشگران و رفتار آن‌ها به کار می‌رود. در این نوشته پس از نگاهی به تاریخچهٔ عدد اردوش و جایگاه آن در بین ریاضیدانان، شبکهٔ تألیف‌های مشترک را به‌صورت مثالی از کاربردهای نظریهٔ گراف در حوزهٔ علم‌سنجی بررسی می‌کنیم.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات