عدد اردوش و شبکۀ تألیف‌های مشترک: نگاهی به کاربردی از نظریهٔ گراف در علم‌سنجی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه مهندسی نرم‌افزار، دانشکدهٔ مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بیش از نیم‌قرن است که ریاضیدانان فاصلهٔ همکاری خود با پاول اردوش، ریاضیدان مجارستانی، در نوشتن مقالات علمی مشترک را عدد اردوش می‌نامند. عدد اردوش مثالی از فاصلهٔ گره‌ها در شبکهٔ تألیف‌های مشترک ریاضیدانان است؛ یکی از شبکه‌هایی که در مطالعات علم‌سنجی برای بررسی همکاری‌های علمی میان پژوهشگران و رفتار آن‌ها به کار می‌رود. در این نوشته پس از نگاهی به تاریخچهٔ عدد اردوش و جایگاه آن در بین ریاضیدانان، شبکهٔ تألیف‌های مشترک را به‌صورت مثالی از کاربردهای نظریهٔ گراف در حوزهٔ علم‌سنجی بررسی می‌کنیم.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1] V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte and E. Lefebvre, Fast unfolding of communities in large networks,
J. Stat. Mech., (2008). doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.
[2] DBLP Team, DBLP: computer science bibliography, available at https://dblp.org/, 2021.
[3] R. De Castro and J. W. Grossman, Famous trails to Paul Erdős, Math. Intelligencer, 21 (1999) 51–53.
[4] T. M. J. Fruchterman and E. M. Reingold, Graph drawing by force-directed placement, Softw: Pract. Exper.,
21 (1991) 1129–1164.
[5] C. Goffman, And what is your Erdős number?, Amer. Math. Monthly, 76 (1969) 791–791.
[6] J. W. Grossman, Paul Erdős: The master of collaboration, Algorithms and Combinatorics, 14 (1997) 467–475.
20Katz 21PageRank
http://dx.doi.org/10.22108/MSCI.2021.128339.1427 ۵۶
۴٧–۵٧ (١٣٩٩) ٢ هرﺎﻤﺷ ،۵ ﺪﻠﺟ /ﻪﻌﻣﺎﺟ و ͬﺿﺎﯾر ﮥﯾﺮﺸﻧ ،...... کﺮﺘﺸﻣ یﺎﻫ ﻒﯿﻟﺄﺗ ﮥͺﺒﺷ و شودرا دﺪﻋ
[7] J. W. Grossman, The Erdős number project, available at https://oakland.edu/en, 2021.
[8] J. W. Grossman, Facts about Erdős numbers and the collaboration graph, The Erdős number project, available
at https://oakland.edu/enp, 2021.
[9] J. W. Grossman and P. D. F. Ion, On a portion of the well-known collaboration graph, Congr. Numer., 108
(1995) 129–132.
[10] G. Harirchi, G. Melin and Sh. Etemad, An exploratory study of the feature of Iranian co-authorships in biology,
chemistry and physics, Scientometrics, 72 (2007) 11–24.
[11] M. Jacomy, T. Venturini, S. Heymann and M. Bastian, ForceAtlas2, a continuous graph layout algorithm
for handy network visualization designed for the Gephi software, PLoS ONE, 9 (2014) 12 pp. doi:10.1371/
journal.pone.009867
[12] V. Ströele, R. Crivano, G. Zimbrão, J. M. Souza, F. Campos, J. M. N. David and R. Braga, Rational Erdös
number and maximum flow as measurement models for scientific social network analysis, J. Brazilian Computer
Soc., 24 (2018) 17 pp.
[13] M. E. Newman, Coauthorship networks and patterns of scientific collaboration, Proc. Natal. Acad. Sci. USA,
101 (2004) 5200–5205.
[14] M. E. J. Newman, Networks: An Introduction, OUP, Oxford, 2010.
[15] م. ا. ریاحی, مجلات علمی: مجرای ارتباط دانشمندان، رهیافت، 5 (۱۳۷۴) 10 -- 19.
[16] ن. حریری و م. نیکزاد, شبکه‌های تألیف‌های مشترک در مقالات ایرانی رشته‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، روان‌شناسی، مدیریت و اقتصاد در پایگاه {ISI} بین سال‌های 2000 تا 2009، علوم و فناوری اطلاعات، 26 (1390) 825 -- 844.
[17] ف. سهیلی و ف. عصاره, بررسی تراکم و اندازهٔ شبکهٔ اجتماعی موجود در شبکهٔ هم‌نویسندگی مجلات علم اطلاعات، پردازش و هدایت اطلاعات, 29 (1392) 351 -- 371.
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 21 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1400
  • تاریخ انتشار آنلاین: 01 شهریور 1399