گزارشی از عملکرد کمی و کیفی مقالات چاپ شده محققین ریاضی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

2 گروه ریاضی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

چکیده

با توجه به اینکه یکی از شیوه‌های مرسوم ارزیابی آثار پژوهشی استفاده از تحلیل استنادی می‌باشد، بر آن شدیم تا اطلاعات مربوط به مقالات منتشر شده محققین ایرانی در حوزه ریاضیات را از پایگاه انجمن ریاضی آمریکا ‎«‎مت سای نت‎»‎ جمع آوری نماییم. این اطلاعات مربوط به سالهای ‎2015‎ تا ‎2018‎ می‌باشد. بر اساس این مجموعه اطلاعات در این بازه زمانی، از بین ‎54‎ کد تخصصی فعال در رشته ریاضیات، ‎10‎ کد که بیشترین آمار چاپ مقالات را داشته‌اند درنظر گرفته شده‌اند. پس از آن با معطوف شدن به این کدها در سال ‎2018‎ به تعیین دانشگاه‌هایی که بیشترین سهم را در تولید مقاله داشتند پرداخته و در نهایت با در نظر گرفتن شاخص کیفی ‎«‎ام سی کیو‎»‎ تلاش خواهد شد سطح کیفی مقالات چاپ شده تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] ش.صادقی گورجی، م. صال مصلحیان، مقایسه MCQ با JIF2 و JIF5 برای مجلات ریاضی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(4)، (1393) 1175-1190.
[2] ش.صادقی گورجی، م. صال مصلحیان، نگاهی به پژوهش در ریاضیات در یک دوره ده ساله، خبرنامه انجمن ریاضی ایران، 1(36)، پیاپی 139 (1393).
[3] ق. امیدعلی، آ. آذری، ضریب تاثیر ریاضیات (ام‌سی‌کیو)، نشریه ریاضی و جامعه، 1(3)، (1395) 31-37.
[۴] R. Adler، J.Ewing and P. Taylor، Citation Statistics: A Report from the International Mathematical Union
(IMU) in Cooperation with the International Council of Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) and
the Institute of Mathematical Statistics (IMS)، Statistical Science.، ٩١ (٢٠٠٩) .١۴–١
[5] S.J. Bensman, L.J. Smolinsky and A.I. Pudovkin, Mean Citation Rate per Article in Mathematics Journals: Differ-
ences From the Scientific Model, Journal of the American Society for Information Science and Technology., 61(7)
(2010) 1440–1463.
[6] D.A. Pendlebury, The use and misuse of journal metrics and other citation indicators, Arch. Immunol. Ther. Exp.,
57 (2009) 1–11.
[7] N. Richert, MathSciNet Matters, Notices of the AMS, P: 49.