نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه چندرسانه ای دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.22108/msci.2020.120979.1355

چکیده

این پژوهش در راستای بررسی علل کاهش رغبت دانشجویان رشته‌های هنری به یادگیری ریاضیات و ارائه راهکارهای لازم انجام گرفته است. در این مطالعه تعداد ‎155‎ نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه هنر اسلامی تبریز انتخاب شده و پس از گردآوری اطلاعات توسط پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار ‎SPSS‎ و آزمون‌های مناسب، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بین ورودی‌های دانشگاه پایه علمی دختران قویتر از پسران بوده و پس از ورود به دانشگاه نیز عملکرد تحصیلی دختران نسبت به پسران بهتر بوده و سطح یادگیری دروس ریاضی آنها نیز بیشتر از پسران است. همچنین نتایج نشان می‌دهد میزان علاقه دانشجویان به یادگیری دروس ریاضی در حال کاهش بوده و عواملی مانند میزان اطلاع از جایگاه ریاضی و کاربردهای آن در رشته تحصیلی، نظرات و سخنان دانشجویان، میزان یادگیری دروس ریاضی دبیرستان، معدل واحدهای گذرانده شده و پایین آمدن سطح علمی در میزان علاقه به دروس ریاضی دانشگاه تاثیر مثبت دارند. ولی بین میزان علاقه به دروس ریاضی و حجم و سطح مباحث موجود در سرفصل‌های دروس ریاضی همبستگی منفی وجود دارد و سر فصل‌های موجود متناسب با رشته‌های تحصیلی نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها