نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22108/msci.2020.120773.1354

چکیده

مباحث مربوط به زبان‌های صوری و مدل‌های مناسب برای آن‌ها، از مفاهیم پایه و اساسی در رشته علوم کامپیوتر است. از ساده‌ترین مدل‌های محاسبه، آتوماتای متناهی هستند. دلیل سادگی این نوع ماشین‌ها این است که حافظه کمکی در آن‌ها وجود ندارد؛ با وجود این، بسیاری از مسائل را می‌توان با استفاده از آتوماتای متناهی حل کرد. در این مقاله مفهوم آتوماتون متناهی قطعی و غیرقطعی معرفی می‌شود. سپس از آتوماتای متناهی در جستجوی متن برای یک نمونه خاص استفاده می‌شود. هم‌چنین روند خرید اینترنتی با استفاده از آن مدل‌سازی می‌شود.

کلیدواژه‌ها