چگونگی ارائه یک سخنرانی

نوع مقاله : مقاله ترجمه ای

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهائی

2 دانشگاه شیخ بهائی

چکیده

نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است:
[Bryna Kra, Giving a Talk, Notices of the American Mathematical Society, 60 no. 2 (2013) 242-244.]
 
هیچکس دوست ندارد که در یک سخنرانی بد شرکت کند، امّا متاسفانه مکرراً برای افراد پیش می‌آید. هیچکس قصد ندارد که یک سخنرانی بد ارائه کند، امّا احتمالاً همه ما چنین کرده‌ایم. پال هالموس ‎‎ مقاله ای زیبا درباره چگونگی ارائه یک سخنرانی نوشت و توصیه اش هنوز مورد استفاده است (و قسمتی از آن اینجا تکرار می‌شود). با این حال فناوری‌های جدید، شرکت کنندگان متفاوت و جایگاه‌های مختلف ارائه، تغییراتی را در چگونگی ارائه یک سخنرانی تحمیل می کنند. این مقاله توصیه‌ای ذهنی در مورد چگونگی ارائه یک سخنرانی خوب و به ویژه چگونگی پرهیز از ارائه یک سخنرانی بد است. البته تمام آن برای همه افراد، یا در هر موقعیتی صادق نیست، ولی امیدوارم که خوانندگان را هنگام آماده کردن سخنرانی، کمی به فکر وادارد.

کلیدواژه‌ها


[1] P. R. Halmos, How to Talk Mathematics, Notices Amer. Math. Soc., 21 (1974) 155-158.
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/beamer, (LATEX).