گسستگی و تنوع مجلات علمی پژوهشی فارسی رشته علوم تربیتی با استفاده از رنگ‌آمیزی و پارامتر‌های جبری ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22108/msci.2022.134956.1529

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه و مقایسه گراف‌های هم‌تألیفی پژوهشگران ایرانی مجله‌های علمی پژوهشی فارسی حوزه علوم تربیتی با استفاده از پارامترهای جبری ریاضیات است. در این پژوهش، داده‌های مربوط به مستندات علمی- پژوهشی 336 نفر از محققان ایرانی 6 مجله‌ علمی پژوهشی فارسی حوزه علوم تربیتی از سال 1397 تا بهمن 1400 با استفاده از شماره‌های چاپ شده در این مجلات استخراج و گراف‌های مربوط به نویسندگان این مجله‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای ریاضی رسم و سپس با استفاده از پارامترهای جبری مانند میانگین درجات رئوس، اعدد استقلال، رنگی و تطابقی مقایسه ومورد تحلیل قرار گرفته‌اند. در نتایج اصلی بررسی شد که میانگین درجات مجله‌ مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 4.4 و از مجله‌های دیگر بالاتر است. همچنین بزرگترین گروه تحقیقاتی (عدد خوشه‌ای) 6 نفره می‌باشد و بیشترین تنوع پژوهشی( عدد استقلال) نیز 29 بوده و مربوط به مجلات تدریس پژوهی است. درمیان مجلات مورد بحث حوزه علوم تربیتی با توجه به میانگین درجات، میزان همکاری پژوهشی مجله مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی نسبت به پنج مجله دیگر در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین باتوجه به عدد استقلال، تنوع زمینه‌های پژوهشی در مجله تدریس پژوهی از سایر مجلات مورد بحث این رشته درسطح کشور بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] D. deB. Beaver and R. Rosen, Studies in scientific collaboration1 , Scientometrics, 1 (1978) 65–84.
[2] D. deB. Beaver and R. Rosen, Studies in scientific collaboration 1, Scientometrics, 2 (1979a) 133–149.
[3] D. deB. Beaver and R. Rosen, Studies in scientific collaboration 1, Scientometrics, 3 (1979b) 231–245.
[4] J. A. Bondy and U. S. R. Murty, Graph Theory with Applications, American Elsevier, New York, 1976.
[5] R. L. Hard, Co-authorship in the Academic Library Literature: A Survey of Attitudes and Behaviours,
The Journal of Academic Librarianship, 26 (2000) 339–345.
[6] S. Lijun, Co-authorship Network in Transformation Research, The Media Laboratory, Massachusett of
Technology, Cambridge. M. A, in Press, 2017.
[7] M. E. J. Newman, Co-authorship networks and patterns of scientific collaboration,
National Academic Society, 2 (2004) 5200–5205.
[8] D. B. West, Introduction to Graph Theory, 2nd ed, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001.
[9] ج. بشیری و ع. گیلوری، هم‌تألیفی در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 4 (1397) 56--69.
[10] ن. حریری و م. نیکزاد، شبکه‌های هم‌تألیفی در مقالات ایرانی رشته‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، روان‌شناسی مدیریت و اقتصاد در پایگاه آی.اس.آی.
بین سال‌های 2000 تا 2009، پژوهش‌نامه پردازش مدیریت اطلاعات، 26 (1390) 825--844.
[11] پ. حسن‌زاده، ع. اسفندیاری مقدم، ف. سهیلی و ه. موسوی چلک، هم نویسندگی و رابطه نفوذ اجتماعی و میزان کارآیی و بهره‌وری پژوهشگران حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق، پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 4 (1397) 143--160.
[12] م. حسن‌زاده و س. بقایی، جامعه علمی، روابط علمی و هم‌تألیفی، رهیافت، 44 (1388) 37--41.
[13] م. رحیمی و ر. فتاحی، همکاری علمی و تولیدات اطلاعات، نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک، فصلنامه کتاب، 18 (1386) 235--248.
[14]م. رحیمی و ر. فتاحی، بررسی همکاری علمی اعضای هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11 (1387) 95--120.
[15] ف. شاویسی و م. امینی، تحلیل گراف هم‌تألیفی محققین ایرانی رشته ریاضی با استفاده از پارامتر‌های گرافی، پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 6 (1399) 237--260.
[16] ح. نوچه‌ناسار، غ. ش. مورکانی و م. ا. قانعی‌راد، تحلیل شبکه اجتماعی هم نویسندگی مقالات خارجی اعضای هیئت رشته علوم تربیتی، پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 4 (1397) 33--56.