نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

10.22108/msci.2022.132276.1490

چکیده

در این مقاله، نخست فضاهای شبه‌ریمانی همگن همدیس تخت چهار بعدی با ایزوتروپی بدیهی ملاحظه می‌شود، سپس چند خاصیت هندسی مانند ریچی سالیتون یا والکر بودن روی فضاهای مذکور بررسی می‌شود. در حقیقت، یک طبقه‌بندی کامل از حالت‌هایی که فضاهای همگن همدیس تخت، والکر یا ریچی سالیتون با ایزوتروپیک بدیهی را نتیجه می‌دهد، ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها