نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی

10.22108/msci.2022.132935.1497

چکیده

در این مقاله، با معرفی مدل‌های به‌خوبی تثبیت‌شده‌ی همه‌گیری‌شناسی، مدل‌های اتاقکی و مدل آیزینگ، به نمونه‌ای از کاربردهای آنها در توصیف همه‌گیری‌ها و ازجمله برخی جنبه‌های کووید‎-19‎ اشاره و چندین دیدگاه‌ در این رابطه ارائه می‌شود. همچنین،

اهمیت فاصله‌گذاری اجتماعی در جلوگیری از شیوعِ کووید‎-19‎ نشان داده خواهد شد. بین مدل‌های ریاضی استانداردِ مورد استفاده در بیماری‌های همه‌گیر و مفاهیم تثبیت‌شده در فیزیک ماده‌ی چگال، مانند گاز فِرمی و تصویر مایع فِرمی، ارتباط برقرار می‌کنیم.

با توجه به عدم امکانِ پیش‌بینی دقیق شیوع بیماری، اهمیت بررسی عوامل اضافی ‌مانند تغییرات آب‌و‌هوایی و شهرنشینی در توصیف ریاضیِ همه‌گیری‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات