احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

انتخابات مهم‌ترین رخ‌داد سیاسی-اجتماعی در جوامع دارای نظام انتخاباتی است. عدم آگاهی از نتیجۀ انتخابات را می‌توان توسط مدل‌های احتمالی مدل‌بندی کرد و به پیش‌بینی احتمالی دربارۀ این نتیجه‌ پرداخت. از این‌رو در این نوشتار ابتدا احتمال تساوی در انتخابات را بررسی کرده و سپس به معرفی قدرت رأی‌گیری و شاخص قدرت پِن‌روز-بانزاف و اندازه‌گیری‌های احتمالاتی مرتبط با آن می‌پردازیم. بررسی این اندازه‌گیری‌های احتمالاتی برای مطالعه و شناخت پدیدۀ انتخابات از نقطه‌نظر احتمالی و تشخیص بخش‌هایی از جامعه که بیشترین تأثیر را بر نتیجۀ انتخابات دارند بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات