انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ملایر

چکیده

پایه‌ها یکی از ابزارهای بنیادین در ریاضیات کاربردی می‌باشند و از گذشته تا به حال، از پایه‌های چندجمله‌ای تا پایه‌های موجکی، همواره نقشی انکارناپذیر در گسترش مرزهای دانش داشته‌اند. با این وجود، شرایطی که یک پایه باید از آن برخوردار باشد، بسیار محدود کننده است. در حقیقت، عناصر یک پایه باید مستقل خطی بوده و در صورت امکان نسبت به‎‏‌یکدیگر متعامد باشند. چنین امری باعث می‌گردد دسترسی به پایه‌هایی که از انعطاف‌پذیری مناسب برخوردار باشند، دشوار یا حتی غیر ممکن گردد. قاب‌ها، گزینه‌ای مناسب برای دسترسی به پایه‌هایی با ویژگی‌های محدود کننده کمتر و دارای انعطاف‌پذیری بیشتر می‌باشند. به‌منظور آشنایی هرچه بهتر با مزیت‌های استفاده از قاب‌ها در عرصه‌های متنوع کاربردی، به مرور اجمالی نقش قاب‌ها در کاهش اثرات اختلال‌های تصادفی در پردازش سیگنال خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] O. Christensen, FRAMES AND BASES: An introductory Course, Birkhauser publication, 2008.
[2] V. K. Goyal, J. Kovacevic and A. J. Kelner, Quantised frame expansions with erasures., Appl. Comp. Harm. Anal., 10 (2000)
203–233.
[3] O. Christensen, An Introduction to Frames and Riesz Bases, Birkhauser publication, 2016.
[4] O. Christensen, Approximation Theory: From Taylor polynomials to wavelets, Birkhauser publication, 2006.