گوگل چگونه کار می کند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضیات و کاربردها-دانشگاه فسا- فارس-ایران

چکیده

در این نوشته، الگوریتم رتبه‌بندی گوگل مورد بررسی قرار می‌گیرد و روش‌های ریاضی به‏‌کار رفته در آن شرح داده می‌شود. در اینجا کاربرد مهمی از قضیه نقطه ثابت باناخ بیان شده و با استفاده از تکنیک اثبات این قضیه، نقطه ثابت مورد نیاز در الگوریتم رتبه‌بندی گوگل به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] M. Eisermann, Comment Google classe les pages webb, http://images.math.cnrs.fr/
comment-Google-classe-les-pages.html, 2009.
[2] A. N. Langville and C. D. Meyer, A Survey of Eigenvector Methods for Web Information Retrieval, SIAM Review, 47 (2005)
135–161.
[3] C. Rousseau and Y. Saint-Aubin, Mathematics and technology, SUMAT Series, Sptinger-Verlag, (A French version of the book
exists, published in the same series.) 2008.
  • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1396
  • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1397
  • تاریخ انتشار آنلاین: 01 شهریور 1397