تاریخچۀ مختصر نظریه اعداد در ایران

نوع مقاله : مقاله تاریخ ریاضی

نویسنده

دانشیار / دانشگاه زنجان

چکیده

همانطور که مورّخین تاریخ را «قبالهٔ نجابت و سند بزرگواری» هر ملتی می‌دانند، به طور مسلّم تاریخ ریاضیات نیز از چنین جایگاهی برای مردمان سرزمینش برخوردار است. در این میان علم حساب به دلیل مقام والایی که در سرزمین وسیع ریاضیات دارد مورد توجّه خاص بوده است. در این نوشتار تاریخ تکوین علم حساب در ایران را به اختصار مرور و بررسی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] William P. Berlinghoff and Fernando Q. Gouvêa, Math through the ages, A gentle history for teachers and others, Expanded second edition), A joint publication of Oxton House Publishers and The Mathematical Association of America, 2004.
[2] G. Everest, T. Ward, An introduction to number theory, Graduate Texts in Mathematics, 232, Springer-Verlag London, 2005.
[3] John J. O’Connor and Edmund F. Robertson, The MacTutor History of Mathematics archive:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/index.html.
[4] Wikipedia, the free encyclopedia, http://www.wikipedia.org/
[5] ایوز ه. و.، ترجمۀ محمدقاسم وحیدی اصل، ‎‎آشنایی با تاریخ ریاضیات، جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ‎1372‎.
[6] ایوز ه. و.، ترجمۀ محمدقاسم وحیدی اصل، ‎‎آشنایی با تاریخ ریاضیات، جلد دوم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ‎1372‎.
[7] پسندیده م.، ‎آموزش ریاضی در دارالفنون (عصر قاجار)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشتۀ تاریخ علم، استاد راهنما: دکتر حسین معصومی همدانی، استاد مشاور: دکتر غلامرضا رکنی لموکی، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، آذر ‎1386‎.
[8] حسنی ‏م.، مروری بر تاریخ ریاضیات مدرن در ایران، ‎‎فرهنگ و اندیشۀ ریاضی، پذیرفته شده برای انتشار در ویژه‌نامۀ استاد پرویز شهریاری.
[9] سالنامۀ دانش‌سرای عالی، سال تحصیلی ‎1312-13‎، تهران، تیر ماه ‎1313‎، مطبعۀ مجلس.
[10] سالنامۀ دانش‌سرای عالی، سال تحصیلی ‎1313-14‎، تهران، مطبعۀ روشنائی.
[11] شهریاری پ.، ‎‎نگاهی به تاریخ ریاضیات در ایران، چاپ دوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ‎1390‎.
[12] قاسملو ف.، ‎‎گزارش نهایی قرارداد پژوهشی تاریخ ریاضیات در ایران معاصر، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، پاییز ‎1392‎.
[13] قربانی ا.،‎‎ ‏تحقیقی در آثار ریاضی ابوریحان بیرونی (تحریری نوین از بیرونی‌نامه) چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ‎1374‎.
[14] قربانی ا.، ‎‎زندگینامهٔ ریاضیدانان دورۀ اسلامی از سدهٔ سوم تا سدهٔ یازدهم هجری، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ‎1375‎.
[15] قربانی ا.، کاشانی نامه (احوال و آثار غیاث‌الدین جمشید کاشانی)، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ‎1368‎.