دنباله‌های شبه-کشی

نوع مقاله : مقاله ترجمه ای

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان

2 گروه ریاضی، دانشکدهٔ علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،

چکیده

‏نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است:
[Ⅾaviⅾ Burton anⅾ John Ⅽoⅼeⅿan، Quasi−Ⅽauⅽhy Sequenⅽe، Aⅿer. Ⅿath. Ⅿonthⅼy, 117 no. 4 (2010) 328-333.]
 
دانشجویان مبتدی، اغلب تعریف دنبالهٔ کشی را زمانی که اولین بار در یک درس آنالیز حقیقی مقدماتی با آن مواجه می‌شوند، درست متوجه نمی‌شوند. به ویژه بسیاری از دانشجویان قادر به درک این نکته نیستند که تعریف دنبالهٔ کشی شامل چیزی فراتر از این است که بگوئیم فاصلهٔ جملات متوالی به صفر می‌رود. با این حال، دنباله‌هایی که در این ویژگی ضعیف‌تر صدق می‌کنند، در نوع خودشان جالب هستند. ما آن‌ها را دنبا‌له‌های شبه-کشی می‌نامیم.

کلیدواژه‌ها


[1] S. Bosch, U. Guntzer and R. Remmert, Non-Archimedean Analysis, 261, Springer-Verlag, Berlin, 1984.
[2] J. P. Coleman, Nonexpansive algebras, Algebra Universalis, 55 (2006) 479–494.
[3] J. de Groot, Non-Archimedean metrics in topology, Proc. Amer. Math. Soc., 7 (1956) 948–956.
[4] A. J. Lemin, Proximity on isosceles spaces, Russian Math. Surveys, 39 (1984) 143–144.
[5] S. Priess-Crampe and P. Ribenboim, Ultrametric spaces and logic programming, J. Logic Programming, 42 (2000) 59–70.