نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

علاوه بر نقش سنتی ریاضیات در علوم پایه و عقلی و نقش کاربردی آن در علوم کار بردی، خصوص ا در
دو دههی اخیر، همواره مجموعهی علوم ریاضی ایفاگر نقشی بسیار اساسی و پایه ای در احیا، انتقال و
گسترش دانشهای جدید بشری بوده است؛ دانشهایی که حتی در نگاه بشری خود، شاید حتی تصوری از
وجود ارتباطی ریاضی در آن قائل نشویم. علاوه بر آن، دسته ایی ار علوم قدیمی که در ذهنیت ما ارتباطی
منطقی با ریاضی ندارند، هم اکنون بخشی از رشد خود را مدیون و حتی وام دار این شاخه از دانش
بشری هستند. این مقاله علمی- ترویجی، در کنار بررسی این دسته از واقعیتها، به صورت جنبی به کالبد
شکافی یک سوال قدیمی عامه در مورد ماهیت ریاضیات می پردازد و به دنبال تبیین نگرشی تازه در
پاسخ به آن با توجه به برخی از نقش های جدید مجموعهی علوم ریاضی در جهان فعلی است؛ چنان که
انعکاسی از واقعیتهای حال حاضر دانش بشری در عصر حاضر و بررسی اجمالی از نقش ریاضی در برخی
از آنها نیز باشد.

کلیدواژه‌ها

[1] م. طاهری {معرفی شخصیت ها (علی وحیدیان کامیاد)}، خبرنامه انجمن سیستم های فازی ایران،  4 شماره 1 (بهار 1391) 6-2.

[2] ب. مگی، {مردان اندیشه}، ترجمه عزت الله فولادوند ، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1387 .

[3] R. C. Alperin, Origami: Another View of Alhazen’s Optical Problem, A. K. Peters, Natick, MA, 2002 83–93, http://www.math.
sjsu.edu.
[4] R. Courant and H. Robbins, What is Mathematics?: An Elementary Approach to Ideas and Methods, Oxford University Press, New
York, 1979.
[5] P. Deuflhard, M. Weiser and S. Zachow, Mathematics in Facial Surgery, Notices Amer. Math. Soc., 53 no. 9 (2006) 1012–1016.
[6] Day, Cyrus Lawrence, Quipus and witches’ knots: the role of the knot in primitive and ancient cultures, Lawrence, University of
Kansas Press, 1967.
[7] T. M. Fink and Y. Mao, Designing Tie knots using random walks, Nature, 398 no. 31 (1999).
[8] P. Frnandez Gallardo, Google’ s secret and Linear Algebra, European Mathematical Society Newsletter, 2007 10–15.
[9] B. Grunbaum, What Symmetry Groups Are Present in the Alhambra?, Notices Amer. Math. Soc., 53 no. 6 (2006) 670- 673.
[10] R. Hersh, What is Mathematics, Really?, Oxford University Press, New York, 1997 343-349.
[11] A. Jackson, In High Gear: Spanish Mathematics Looks to the Future-and to ICM2006, Notices Amer. Math. Soc., 53 no. 2 ( 2006)
218- 222.
[12] B. Polster, What is the best way to lace your shoes?, Notices Amer. Math. Soc., 420 no. 5 (2002) 476-476.
[13] B. Polster, The Shoelace Book: A Mathematical Guide to the Best (and Worst) Ways to Lace Your Shoes, American Mathematical
Society, 2006.
[14] M. A. Porter and S. Lansel, Mushroom Billiards, Notices Amer. Math. Soc., 53 no. 3 (2006) 334- 337.
[15] D. G. Saari, Mathematics and Voting, Notices Amer. Math. Soc., 55 no. 4 (2008) 448- 455.
[16] A. I. Sabra, Ibn al-Haytham’s Lemmas for Solving ’Alhazen’s Problem, Arch. Hist. Exact Sci., 26 no. 4 (1982) 299-324.
[17] F. Salomon, The Cord Keepers: Khipus and Cultural Life in a Peruvian Village, Durham: Duke University Press, 2004.
[18] S. Unwin, The Probability of God, Springer, 2nd edition, 2007.
[19] W. L. Winston, Operational research applications and algorithms, 2nd edition, PWS- kent publishing company, Boston, 1991.