دریافت مجوز علمی-ترویجی از شماره بهار 95 تا بهار 97

مجوز علمی-ترویجی نشریه ریاضی و جامعه از شماره بهار 95 تا بهار 97 طی نامه به شماره 71139 / 18 / 3 / مورخ 1395/4/8  توسط وزارت عتف صادر شد.