آ

 • آنالیز فوریه دکتر محمود لشکری‌زاده بمی: زندگی و آثار [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 1-25]

ا

 • استلزام فازی عملگرهای استلزام [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 77-93]

 • اصل فرما معادله مسیر نور در فضاهای فرکتالی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 1-16]

 • اعداد بِل بسط مجانبی یک دنباله مرتبط با عدد نپر و کاربرد آن در شمارش تحلیلی تعداد مسیرها در گراف کامل [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 19-24]

ب

 • بسط مجانبی بسط مجانبی یک دنباله مرتبط با عدد نپر و کاربرد آن در شمارش تحلیلی تعداد مسیرها در گراف کامل [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 19-24]

 • بیضی استدلال‌های فیزیکی در ریاضیات [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 49-73]

 • بهینه‌سازی محدب تعمیم قضیه گردان برای تعداد دلخواهی از توابع زیرخطی و کاربرد آن در بهینه‌سازی نیمه‌نامتناهی محدب [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 49-65]

پ

 • پیچش پیچش تابع‌ها و فضاهای اورلیچ [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 95-107]

ت

ج

 • جبر فوریه گروپویید و جبرهای گروپوییدی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]

 • جبرهای گروپوییدی گروپویید و جبرهای گروپوییدی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]

 • جمع مستقیم عملگرهای زیرفضا-آشوبناک و جمع مستقیم آن‌ها [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 75-85]

ح

 • حافظۀ پایا شیوه‌‌های خوب (و نه‌‌چندان خوب) در روش‌‌های محاسباتی برای حسابان کسری [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 17-38]

 • حساب فراکتال معادله مسیر نور در فضاهای فرکتالی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 1-16]

خ

د

 • دانشجویان دکترا دکتر محمود لشکری‌زاده بمی: زندگی و آثار [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 1-25]

 • دوگان کد آشنایی با وزن‌های همینگ تعمیم یافته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]

ر

 • روش‌های عددی شیوه‌‌های خوب (و نه‌‌چندان خوب) در روش‌‌های محاسباتی برای حسابان کسری [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 17-38]

 • رویهٔ مینیمال استدلال‌های فیزیکی در ریاضیات [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 49-73]

س

 • ساختار ریاضیاتی مطالعه ساختارهای ریاضی در مدلسازی سیستم‌های اجتماعی: تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 67-76]

 • ساختار گروه ساختاری برای تعمیم دادن گروه‌ها [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 11-17]

 • سرشت های تحویل‌ناپذیر بررسی تعداد کلاس‌های تزویج صفرشوی گروه‌های فروبنیوس [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 39-48]

ش

 • شبکه‌ اجتماعی مطالعه ساختارهای ریاضی در مدلسازی سیستم‌های اجتماعی: تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 67-76]

 • شبکه عصبی پیچشی مطالعه ساختارهای ریاضی در مدلسازی سیستم‌های اجتماعی: تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 67-76]

 • شرایط لازم بهینگی تعمیم قضیه گردان برای تعداد دلخواهی از توابع زیرخطی و کاربرد آن در بهینه‌سازی نیمه‌نامتناهی محدب [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 49-65]

 • شمارش تحلیلی بسط مجانبی یک دنباله مرتبط با عدد نپر و کاربرد آن در شمارش تحلیلی تعداد مسیرها در گراف کامل [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 19-24]

ص

 • صدف‌وار تعمیم مفهوم صدف‌واری به مجتمع‌های چندگانه سادکی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 25-34]

ع

 • عدد نپر بسط مجانبی یک دنباله مرتبط با عدد نپر و کاربرد آن در شمارش تحلیلی تعداد مسیرها در گراف کامل [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 19-24]

 • عملگرهای زیرفضا-ابردوری عملگرهای زیرفضا-آشوبناک و جمع مستقیم آن‌ها [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 75-85]

 • عملگرهای زیرفضا-آشوبناک عملگرهای زیرفضا-آشوبناک و جمع مستقیم آن‌ها [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 75-85]

 • عملگرهای زیرفضا-ترایا عملگرهای زیرفضا-آشوبناک و جمع مستقیم آن‌ها [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 75-85]

ف

 • فرض‌های همواری شیوه‌‌های خوب (و نه‌‌چندان خوب) در روش‌‌های محاسباتی برای حسابان کسری [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 17-38]

 • فضای اورلیچ پیچش تابع‌ها و فضاهای اورلیچ [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 95-107]

ق

 • قاعدۀ شرطی عملگرهای استلزام [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 77-93]

 • قضیه گردان تعمیم قضیه گردان برای تعداد دلخواهی از توابع زیرخطی و کاربرد آن در بهینه‌سازی نیمه‌نامتناهی محدب [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 49-65]

ک

 • کدهای خطی آشنایی با وزن‌های همینگ تعمیم یافته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]

 • کدهای غیر خطی آشنایی با وزن‌های همینگ تعمیم یافته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]

 • کد همینگ آشنایی با وزن‌های همینگ تعمیم یافته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]

 • کلاس‌های تزویج بررسی تعداد کلاس‌های تزویج صفرشوی گروه‌های فروبنیوس [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 39-48]

گ

 • گراف کامل بسط مجانبی یک دنباله مرتبط با عدد نپر و کاربرد آن در شمارش تحلیلی تعداد مسیرها در گراف کامل [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 19-24]

 • گروپویید گروپویید و جبرهای گروپوییدی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]

 • گروه جزیی ساختاری برای تعمیم دادن گروه‌ها [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 11-17]

 • گروه فروبنیوس بررسی تعداد کلاس‌های تزویج صفرشوی گروه‌های فروبنیوس [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 39-48]

 • گروه موضعا فشرده پیچش تابع‌ها و فضاهای اورلیچ [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 95-107]

 • گروه‌های حل‌پذیر بررسی تعداد کلاس‌های تزویج صفرشوی گروه‌های فروبنیوس [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 39-48]

م

 • میانه استدلال‌های فیزیکی در ریاضیات [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 49-73]

 • مجتمع چند‌گانه سادکی تعمیم مفهوم صدف‌واری به مجتمع‌های چندگانه سادکی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 25-34]

 • محمود لشکریزاده دکتر محمود لشکری‌زاده بمی: زندگی و آثار [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 1-25]

 • مرکز ثقل استدلال‌های فیزیکی در ریاضیات [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 49-73]

 • مسائل نیمه‌نامتناهی تعمیم قضیه گردان برای تعداد دلخواهی از توابع زیرخطی و کاربرد آن در بهینه‌سازی نیمه‌نامتناهی محدب [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 49-65]

 • معادلات معادله مسیر نور در فضاهای فرکتالی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 1-16]

 • معادلات دیفرانسیل کسری شیوه‌‌های خوب (و نه‌‌چندان خوب) در روش‌‌های محاسباتی برای حسابان کسری [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 17-38]

 • معادلات لاگرانژ معادله مسیر نور در فضاهای فرکتالی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 1-16]

 • منحنی کوخ معادله مسیر نور در فضاهای فرکتالی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 1-16]

 • منطق فازی عملگرهای استلزام [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 77-93]

 • منطق کلاسیک عملگرهای استلزام [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 77-93]

ن

 • نرم مثلثی عملگرهای استلزام [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 77-93]

 • نظریه نمایش گروپویید و جبرهای گروپوییدی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]

و

 • وزن همینگ آشنایی با وزن‌های همینگ تعمیم یافته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]

 • وزن همینگ تعمیم یافته آشنایی با وزن‌های همینگ تعمیم یافته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 87-102]