نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنتروپی شانون مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]
 • آنتروپی شرطی مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]
 • آنتروپی عملگری مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]
 • آنتروپی نسبی مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]

ا

 • ابرمکعب خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 43-61]
 • اخلاق حرفه ای ورود به دنیای حرفه ای دانش: توصیه هایی به دانشگران جوان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 63-69]
 • استقلال در مورد حدس روتا [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-91]
 • اصلاح محتو جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]
 • الگوریتم نقطه تقریبی‏ کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • انتگرال معین شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-6]

ب

 • برآوردگر کم‌ترین توان‌های دوم براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • بعد هاسدورف معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • بُعدهای کسری معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]

پ

 • پایداری چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]

ت

 • تابع اندازه‌پذیر توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • تابع هیلبرت مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 51-60]
 • تاریخ جبرخطی جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]
 • تاریخ ریاضی تاریخچۀ مختصر نظریه اعداد در ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-57]
 • تاریخ ریاضیات ایران تاریخچۀ مختصر نظریه اعداد در ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-57]
 • تحقیقات ریاضی تحقیقات ریاضی در دبیرستان: تجربه برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • تحقیق اصیل تحقیقات ریاضی در دبیرستان: تجربه برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • تخصیص منابع چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]
 • تسلط بر مبانی زمینه تخصصی ورود به دنیای حرفه ای دانش: توصیه هایی به دانشگران جوان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 63-69]
 • تعبیر فیزیکی مشتق کسری حسابان کسری از نظریه تا کاربرد [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]
 • توابع هیچ جا مشتق پذیر معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • توپولوژی گروتندیک روی یک رسته $k$-جبرهای متناهی نمایش و $C^infty$-حلقه های متناهی مولد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 25-43]

ج

 • جبرخطی جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]
 • جورسازی چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]

چ

ح

 • حدس حدس های زیبا در نظریه گراف [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 11-30]
 • حدس روتا در مورد حدس روتا [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-91]
 • حروف‌چینی زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 1-17]
 • حسابان کسری حسابان کسری از نظریه تا کاربرد [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]
 • حلقه جابجایی در ستایش دیوید ریس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 71-81]

د

 • دامنه رنگی توابع درک شهودی از ریشه های توابع با نقشه رنگی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 45-49]
 • دبیرستان تحقیقات ریاضی در دبیرستان: تجربه برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • دنیای حرفه ای دانش ورود به دنیای حرفه ای دانش: توصیه هایی به دانشگران جوان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 63-69]
 • دنباله‌های شبه-کشی دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • دنباله‌های کشی دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • دیوید ریس در ستایش دیوید ریس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 71-81]
 • دوره اول دبیرستان جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]

ر

 • راه حل بازگشتی مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • ریسک‏ کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • روش سقراطی شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-6]

ز

 • زیبا حدس های زیبا در نظریه گراف [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 11-30]
 • زی‌پرشین زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 1-17]
 • زنجیره تأمین‏ کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]

س

 • سم استوانه ای روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 69-76]

ش

 • شهود شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-6]

ط

 • طراحی بازار چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]

ع

 • عدد تقلیل مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 51-60]

ف

 • فاصله کولبک-لایب‌لر مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]
 • فراکتال سرپینسکی مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • فرکتال معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • فضای اندازه توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • فضاهای غیر افزایشی دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • فضاهای فرامتریک دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • فضاهای متریک دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]

ق

 • قضیه حد مرکزی مارتینگل براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • قضیه مقدار میانی شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-6]

گ

 • گراف در مورد حدس روتا [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-91]
 • گراف حدس های زیبا در نظریه گراف [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 11-30]
 • گروه خودریختی خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 43-61]

ل

 • لاتک زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 1-17]

م

 • ماتریس جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]
 • متروید در مورد حدس روتا [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-91]
 • مثلثات و حسابگان روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 69-76]
 • محاسبه حجم روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 69-76]
 • مدل‌های آرچ و گارچ براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • مساله برج هانوی مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • مساله برج هانوی تعمیم یافته مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • مسأله بهینه سازی چند هدفه محدب کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • مشاهدات گم‌شده براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • مشتق و انتگرال کسری حسابان کسری از نظریه تا کاربرد [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]
 • مکعب فیبوناتچی خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 43-61]
 • مکعب لوکاس خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 43-61]

ن

 • ناهمسانی شرطی براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • نظریه اعداد تاریخچۀ مختصر نظریه اعداد در ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-57]
 • نظریه گراف مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]
 • نظریۀ بازی ‏ها چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]
 • نقشه رنگی درک شهودی از ریشه های توابع با نقشه رنگی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 45-49]
 • نمای انتگرال‌پذیری توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • نیم‌گروه در ستایش دیوید ریس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 71-81]