اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا عبدالهی

نظریه گروه‌ها، ترکیبیات جبری استاد دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~a.abdollahi/
a.abdollahimath.ui.ac.ir
0000-0001-7277-4855

سردبیر

محمد رضا پوریای ولی

آنالیز روی خمینه‌ها استاد، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~pourya/
pouryasci.ui.ac.ir
0000-0003-4869-8236

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Mohammad Reza Oskoorouchi

California State University San Marcos
San Marcos، USA

www.csusm.edu/profiles/index.html?u=moskooro
moskoorocsusm.edu

Khalil Shafie

Applied Statistics and Research Methods University of Northern Colorado, Greeley, U.S

www.unco.edu/cebs/applied-statistics-research-methods/faculty/khalil-shafie.aspx
khalil.shafieunco.edu
0000-0002-4509-0543

Mohammad Shahryari

Pure Mathematics Sultan Qaboos University, Oman

www.squ.edu.om/Portals/8/CV/Mathematics/CV-2022-Shahryari.pdf?ver=Msq5nH5GeMU8tnL_me5O8w==
m.ghalehlarsqu.edu.om
0000-0002-0463-2182

Zaleha Ismail

Mathematics Education, Engineering Education Universiti Teknologi Malaysia

utmscholar.utm.my/Scholar/ScholarInfoDetails/83Jo
p-zalehautm.my
0000-0002-3977-3401

اعضای هیات تحریریه

مسعود آرین ن‍ژاد

جبر ناجابه‌جایی، ترکیبیات استاد، دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/ariannejad-masoud/en
arianznu.ac.ir
5152529
0000-0002-5213-1315

جواد اسدالهی

جبرجابجایی، کوهمولوژی و همولوژی استاد، دانشگاه اصفهان

www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP9900182
asadollahiipm.ir
0000-0002-7330-2558

مجید اسدی

نظریه توزیع، متغیرهای تصادفی مرتب، نظریه اطلاع، نظریه اطمینان پذیری استاد، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~m.asadi/
m.asadisci.ui.ac.ir
+98-311-7934595

سعید اعظم

جبرهای لی استاد، دانشگاه اصفهان

www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP9900204
saeidazamyahoo.com
0000-0002-6326-8149

علیرضا امینی هرندی

ریاضی محض استاد، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~a.amini/
a.aminisci.ui.ac.ir
0000-0002-3031-7020

h-index: 18  

علی ایرانمنش

نظریه گروه‌ها، محاسبات نانو استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~iranmana
iranmanamodares.ac.ir
021-82883493
0000-0003-2639-9454

افشین پرورده

احتمال و فرآیندهای تصادفی دانشیار، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~a.parvardeh/
a.parvardehsci.ui.ac.ir
0000-0002-8231-4905

حمید پزشک

آمار بیزی، فرآیندهای تصادفی و کاربرد آنها استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/pezeshk/?lang=en-gb
pezeshkkhayam.ut.ac.ir
021-66412178
0000-0003-0399-1690

مسعود پورمهدیان

ریاضی محض دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

yun.ir/2wvxd1
mpourmahdaut.ac.ir
0000-0003-2150-2467

محمد رضا درفشه

نظریه گروه‌ها استاد، دانشگاه تهران

science.ut.ac.ir/en/~darafsheh
darafshehut.ac.ir
021-66412178
0000-0002-5539-4989

رسول رکنی زاده

فیزیک نظری استاد، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~rokni/
roknisci.ui.ac.ir
0000-0002-0527-6407

بیژن دواز

نظریه فوق ساختار‌های جبری و جبرهای منطقی استاد، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/davvaz
davvazyazd.ac.ir
0000-0003-1941-5372

محمد صال مصلحیان

آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، جبرخطی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

profsite.um.ac.ir/~moslehian/
moslehianum.ac.ir
0511-8828606
0000-0001-7905-528X

مجید فخار

آنالیز تابعی غیر خطی استاد، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~fakhar/
fakharsci.ui.ac.ir
0000-0003-4488-5819

امید علی کرم زاده

حلقه‌های ناجابه جایی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP9800010
karamzadehipm.ir
0000-0001-5529-9562

سعید مقصودی

ریاضی- آنالیز هارمونیک استاد، دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/maghsoudi-saeid/en
s_maghsodiznu.ac.ir

حمید موسوی

گروه‌های متناهی استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?h.mousavi
hmousavitabrizu.ac.ir
0000-0002-6361-6844

مجید میرزاوزیری

آنالیز تابعی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mirzavaziri
mirzavazirium.ac.ir
0000-0002-3482-5524

صغری نوبختیان

کنترل بهینه و بهینه سازی استاد، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~nobakht/
nobakhtmath.ui.ac.ir
0000-0003-2488-7892

اعضای هیات تحریریه پیشین

علی‌رضا اشرفی

نظریه گروه‌ها استاد، دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/ashrafi/en
ashrafikashanu.ac.ir
0000-0002-2858-0663

h-index: 42  

ویراستار ادبی نشریه

علیرضا امینی هرندی

ریاضی محض استاد، دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~a.amini/
a.aminisci.ui.ac.ir
0000-0002-3031-7020

کارشناس نشریه

رابعه السادات موسوی‌فرد

دانشگاه اصفهان

rb.mousaviyahoo.com
03137934125