1. ضریب تأثیر ریاضیات

قاسم امیدعلی؛ آیدین آذری

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 31-37

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.7726

چکیده
  در دنیای پرشتاب کنونی، شناخت انواع منابع اطلاعاتی و آشنایی با منابع الکترونیکی و ویژگی های آن ها برای متخصصین موضوعی به عنوان یک ضرورت مهم مطرح می باشد زیرا ویژگی بارز این منابع اطلاعاتی نو بودن دانش، اعتبار اطلاعات گردآوری شده و شناخت آخرین اطلاعات منتشر شده و آگاهی از حوزه های پژوهشی نوظهور است. علاوه براین امروزه، سیاست گذاران، ...  بیشتر