1. خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس

خدیجه فتحعلیخانی؛ علی رضا اشرفی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 43-61

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2017.20357

چکیده
  ابرمکعب ‎$n$-‎بعدی ‎$Q_n$‎ گرافی است که رئوس آن رشته‌های دودویی ‎$x_1 x_2 ‎\c‎dots x_n$‎ بوده و در آن دو رأس با یکدیگر مجاورند، هرگاه به‌طور دقیق در یک مولفه متفاوت باشند و یا به عبارتی، فاصله همینگ آن‌ها یک باشد. زیرگراف‌های ابرمکعب مدلی طبیعی برای شبکه‌های ارتباطی به‌دست می‌دهند و از این رو مطالعه آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار ...  بیشتر