1. پیراحاصلضرب چیست؟

مژده شیرانی راد

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 7-12

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.7546

چکیده
  اصطلاح پیراحاصلضرب‎ امروزه در مقالات برای نشان دادن یک عملگر دوخطی استفاده می‌شود. این عملگر دوخطی با وجود اینکه ناجابه‌جایی ‎است تا حدودی از ضرب معمولی توابع خوش‌‌رفتار تر است.‎‎پیراحاصلضرب‌ها اولین بار در نظریه‌ی عملگرهای پیرادیفرانسیل‌پذیر بانی‎ [۱] ظهور پیدا کردند‎.. این نظریه‌ نقطه عطفی در نظریه‌ی عملگرهای شبه ...  بیشتر