1. حلقه های توابع پیوسته در دهه ی پنجاه

رستم محمدیان

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-9

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2016.5088

چکیده
  آن چه که در پی می آید تجدید خاطره ی نویسنده از پیدایش و آغاز رویش حلقه های توابع پیوسته با تاکید بر روی کارهایی است که در دهه ی پنجاه در دانشگاه پوردو انجام شده است. ادعایی بر بی نقص بودن یا تاریخی-تحقیقی بودن آن نیست. مقداری از کار انجام شده در آن زمان مورد بحث قرار گرفته و ارجاعات به کتاب ها و مقالات مروری آن دوره را در بر گرفته است. روی ...  بیشتر