1. کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال

حجت الله سعیدی؛ زهره سعیدی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 29-36

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2019.118249.1331

چکیده
  موجک‌ها ابزاری قوی برای تجزیه، تحلیل و پردازش سیگنال‌های دیجیتال هستند. تبدیل موجک، نمایش دامنه-زمان یک سیگنال را در قالب ضرایب موجک به نمایش فرکانس-زمان تبدیل می کند. ضرایب موجک می توانند در قالب یک روش وابسته به فرکانس برای دستیابی به اثرات پردازش‌های گوناگون سیگنال، به کار گرفته شوند و همچنین تبدیل موجک معکوس، ضرایب موجک بدست ...  بیشتر